Siirry sisältöön

Käyttöesimerkit datan itsenäiskäyttöön R-kielellä


Sivu päivitetty 2022-12-09 10:08:04
Data päivitetty 2022-12-09 10:02:53

Etuushakemukset data

Datan lukeminen

library(dplyr)
library(readr)
library(forcats)
cols(
 etuus = col_character(),
 vuosi = col_integer(),
 aikatyyppi = col_character(),
 kuukausi = col_integer(),
 viikko = col_integer(),
 paiva = col_date(),
 viikonpaiva = col_character(),
 alue = col_character(),
 ikaluokka = col_character(),
 sukupuoli = col_character(),
 saapuneet_hakemukset = col_double(),
 data = col_character(),
 saajat_kaikki = col_double(),
 saajat_uudet = col_double(),
 saajakotitaloudet_kaikki = col_double(),
 saajakotitaloudet_uudet = col_double(),
 saajaruokakunnat_kaikki = col_double(),
 saajaruokakunnat_uudet = col_double(),
 updated = col_datetime()
) -> data_cols


dat <- readr::read_csv("https://raw.githubusercontent.com/kelaresearchandanalytics/koronamittarit/master/docs/data/data_etuudet.csv", 
            col_types = data_cols) %>% 
 # releveloidaan ikäluokka
 mutate(ikaluokka = factor(ikaluokka),
     ikaluokka = fct_relevel(ikaluokka, c("kaikki","alle 25"))) %>% 
 # Etuuksien järjestys
 mutate(etuus = factor(etuus, levels = c("Työttömyysturva",
                     "Yrittäjien työmarkkinatuki",
                     "Yleinen asumistuki", 
                     "Perustoimeentulotuki",
                     "Sairauspäiväraha",
                     "Tartuntatautipäiväraha",
                     "Epidemiatuki")),
     vuosi = factor(vuosi)) %>% 
 arrange(etuus,viikko,paiva)
head(dat)
## # A tibble: 6 × 19
##  etuus  vuosi aikat…¹ kuuka…² viikko paiva   viiko…³ alue ikalu…⁴ sukup…⁵
##  <fct>  <fct> <chr>   <int> <int> <date>   <chr>  <chr> <fct>  <chr> 
## 1 Työttöm… 2020 paiva     1   1 2020-01-01 keskiv… Koko… kaikki kaikki 
## 2 Työttöm… 2020 paiva     1   1 2020-01-02 torstai Koko… kaikki kaikki 
## 3 Työttöm… 2020 paiva     1   1 2020-01-03 perjan… Koko… kaikki kaikki 
## 4 Työttöm… 2020 paiva     1   1 2020-01-04 lauant… Koko… kaikki kaikki 
## 5 Työttöm… 2020 paiva     1   1 2020-01-05 sunnun… Koko… kaikki kaikki 
## 6 Työttöm… 2021 paiva     1   1 2021-01-04 maanan… Koko… kaikki kaikki 
## # … with 9 more variables: saapuneet_hakemukset <dbl>, data <chr>,
## #  saajat_kaikki <dbl>, saajat_uudet <dbl>, saajakotitaloudet_kaikki <dbl>,
## #  saajakotitaloudet_uudet <dbl>, saajaruokakunnat_kaikki <dbl>,
## #  saajaruokakunnat_uudet <dbl>, updated <dttm>, and abbreviated variable
## #  names ¹​aikatyyppi, ²​kuukausi, ³​viikonpaiva, ⁴​ikaluokka, ⁵​sukupuoli

Aikasarja viikkotasolla etuuksittain

library(ggplot2)
datplot <- dat %>% 
 dplyr::filter(aikatyyppi == "viikko",
     ikaluokka == "kaikki",
     sukupuoli == "kaikki",
     alue == "Koko Suomi") %>% 
 mutate(viikko = as.integer(viikko))

ggplot(datplot, 
    aes(x = viikko, 
      y = saapuneet_hakemukset, 
      color = vuosi, 
      fill = vuosi)) +
 geom_line() +
 geom_point(shape = 21, color = "white", size = 1.6, show.legend = FALSE) +
 facet_wrap(~etuus, ncol = 1, scales = "free_y") +
 scale_x_continuous(breaks = 1:max(datplot$viikko)) +
    labs(fill = NULL, 
       color = NULL, 
       y = NULL,
       title = "Hakemustilanne viikottain",
       subtitle = "Kelaan viikon aikana saapuneet hakemukset",
       x = "Viikko") +
    scale_fill_manual(values = c('#1b9e77','#d95f02','#7570b3','#e7298a')) +
    scale_color_manual(values = c('#1b9e77','#d95f02','#7570b3','#e7298a')) +
 theme_light() +
    theme(legend.position = "right", 
       legend.direction = "vertical",
       panel.grid.minor = element_blank()) +
    scale_y_continuous(labels = function(x) format(x, big.mark = " ",
                            scientific = FALSE),
              limits = c(0,NA))

Työttömyysturvan hakemusten ero maakunnittain kartalla viikolla 14

datplot <- dat %>% 
 dplyr::filter(aikatyyppi == "viikko",
     ikaluokka == "kaikki",
     sukupuoli == "kaikki",
     alue != "Koko Suomi",
     viikko == 14,
     etuus == "Työttömyysturva", 
     vuosi %in% 2020:2021) %>% 
 # lasketaan ero
 group_by(alue) %>% 
 arrange(alue,vuosi) %>% 
 mutate(`muutos (%)` = round(saapuneet_hakemukset / lag(saapuneet_hakemukset)*100-100,1)) %>% 
 ungroup() %>% 
 dplyr::filter(!is.na(`muutos (%)`))

# Haetaan maakuntarajat
library(geofi)
kunnat <- get_municipalities()
mkunnat <- kunnat %>% group_by(maakunta_name_fi) %>% summarise()
mapplot <- left_join(mkunnat,datplot, by = c("maakunta_name_fi" = "alue"))

ggplot(mapplot, aes(fill = `muutos (%)`, label = paste0(maakunta_name_fi,"\n", `muutos (%)`,"%"))) +
 geom_sf(color = alpha("white", 1/3)) +
 scale_fill_viridis_b() +
 theme_minimal(base_family = "PT Sans") +
 geom_sf_label(size = 3, color = "white", alpha = .7, family = "PT Sans") +
 theme(axis.text = element_blank(),
      axis.title = element_blank(),
      panel.grid = element_blank()) +
 labs(title = "Työttömyysturvan Kelan saapuneiden hakemusten määrien \nsuhteellinen muutos 2020 vs. 2021 viikolla 14",
    fill = "%")